Utworzono: 2020-09-24

Zarządzenie nr VIII/975/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. RBO 2021Zarządzenie nr VIII/975/2020Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2020 r.w sprawie powołania Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.),w związku z §7 Uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., zwaną dalej Komisją, w składzie:

1)Mirosław Kubiak –Dyrektor Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Rzeszowa -Przewodniczący Komisji;

2)Robert Walawender -Radny Rady Miasta Rzeszowa –Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3)Urszula Kukulska -Dyrektor Wydziału Inwestycji –członek Komisji;

4)Alicja Trzyna –Dyrektor Wydziału Organizacyjno –Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

5)Aleksandra Wąsowicz–Duch –Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej –członek Komisji;

6)Andrzej Maciejko -p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg –członek Komisji;

7)Barbara Pujdak -Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

8)Katarzyna Pawlak –Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

9)Renata Żukowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa -członek Komisji;

10)Grzegorz Tarnowski –Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem –członek Komisji;

11)Jolanta Kaźmierczak -Radna Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

12)Waldemar Kotula -Radny Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

13)Maria Warchoł –Radna Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

14)Daniel Kunysz -Radny Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

15)Tadeusz Ożyło -Radny Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

16)Mateusz Szpyrka -Radny Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;

17)Witold Walawender -Radny Rady Miasta Rzeszowa –członek Komisji;


§ 2

Obsługę organizacyjno -techniczną Komisji sprawuje Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Rzeszowa.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa