Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże

wybrany do głosowania

Realizacja zadania pozwoli na aktywizację mieszkańców Rzeszowa w zakresie spędzania czasu wolnego.Lokalizacja boiska na działkach przeznaczonych na cele sportowo-rekreacyjne przez Miasto Rzeszów jest zgodna z długofalową strategią wykorzystania terenów Osiedla Załęże jako miejsca umożliwiającego uprawianie różnego rodzaju sportów oraz podejmowania aktywności fizycznej przez ludność naszego miasta. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią umożliwi poszerzenie obszarów aktywności sportowej i rekreacyjnej o szereg gier zespołowych. Na konieczność realizacji tego zadnia wskazują wielokrotnie ponawiane i długotrwałe starania mieszkańców Osiedla. Usytuowanie boiska na działce w pobliżu Zespołu Szk-Przed. nr 1, a jednocześnie w centrum osiedla sprawi, iż może być ono wykorzystywane zarówno przez dzieci i młodzież (uczniów,) jak też - w godzinach popołudniowych - przez pozostałe osoby. Działki o nr 551/5 i 551/6 (obręb 220), na których ma powstać boisko stanowią własność Gminy Miasto Rzeszów.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000 000, 00 zł


Powrót do listy projektów