Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Aktualności


Zgłaszanie projektów od 7 do 22 lipca 2022 r.Weryfikacja zgłoszonych projektów od 25 lipca do 19 sie...


TERMIN
ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:Propozycje
projektów do Rzeszowskiego Budżetu Obywa...


Uchwałą Nr XLIV/958/2021 z dnia 30 marca 2021 r. powołana
została Komisja ds. Budżetu Obywate...Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok oraz przyjęła harmonogram prac w 2023 roku:

Opis czynnościTermin
Zgłaszanie projektów od 7 do 22 lipca 2022 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów od 25 lipca do 19 sierpnia 2022 r.
Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania 22 sierpnia 2022 r.
Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania do 29 sierpnia 2022 r.
Głosowanie od 5 września do 7 października 2022 r.
Publikacja wyników głosowania14 października 2022 r.

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok wynosi 9 000 000 zł, co stanowi 0,52 % wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2021 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO:

  • 2 000 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • 6 000 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • 1 000 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Ponadto Komisja dokonała zmian w Uchwale Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Komisja wypracowała projekty uchwał, które zostały podjęte na LXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 21 czerwca 2022 r.:

  1. Uchwała Nr LXIV/1366/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Uchwała Nr LXIV/1367/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok